Don't Miss
Home » ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ » Κουφώματα » Τα νέα δεδομένα στη δομική πυροπροστασία και ο ρόλος των κουφωμάτων

Τα νέα δεδομένα στη δομική πυροπροστασία και ο ρόλος των κουφωμάτων

Προς ψήφιση ο νέος κανονισμός, που θα εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της πυραντίστασης κτιρίων. θα επηρεαστεί και ο χώρος των κουφωμάτων, με την ευρεία έννοια, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πυράντοχες υαλοθύρες και υαλοστάσια.

Του Αγγέλου Βενιέρη,
μηχανολόγος μηχανικός, εταιρεία ili-Con

Πρόσφατα τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» προκειμένου με την τελική ψήφιση και μετέπειτα εφαρμογή του να αντικαταστήσει το εν ισχύ για σχεδόν τριάντα έτη ΠΔ 71/1988. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε τεχνικό και θεσμικό επίπεδο που έχουν τελεστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, η νομοθετική αυτή κίνηση καλείται να εκσυγχρονίσει την εθνική νομοθεσία, προσαρμόζοντας την ελληνική αγορά στη διεθνή πραγματικότητα.

Στο νέο κανονισμό γίνεται αναφορά στις γενικές και ειδικές ανά χρήση διατάξεις, που θα αφορούν τα νέα (και υπό προϋποθέσεις υφιστάμενα κτήρια), και θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξετάζοντας τις κυριότερες αλλαγές, παρατηρούμε πως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγονται έννοιες και πρότυπα που σε μεγάλο βαθμό αποσαφηνίζουν περιπτώσεις που έχρηζαν πολλαπλών ερμηνειών παρά τον υψηλό βαθμό ωρίμανσης της αγοράς έπειτα από σημαντικό αριθμό εκτελεσθέντων έργων. Ορίζονται, επίσης, τα πρότυπα που περιγράφουν τις αποδεκτές διαδικασίες δοκιμής και κατηγοριοποίησης ως προς την πυραντοχή των δομικών στοιχείων (αντίσταση και αντίδραση έναντι φωτιάς) και καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις για κάθε τύπο δομικού στοιχείου.

Κατά συνέπεια, θα επηρεαστεί και ο χώρος των κουφωμάτων, με την ευρεία έννοια, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πυράντοχες υαλοθύρες και υαλοστάσια, ένα αντικείμενο με σημαντική διείσδυση στο χώρο των αλουμινοκατασκευαστών, οι οποίοι θα κληθούν μαζί με τους υπολοίπους εμπλεκομένους να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα. Κουφώματα τέτοιου τύπου προβλέπονται σχεδόν σε κάθε μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, είτε μεταξύ πυροδιαμερισμάτων, είτε σε οδεύσεις διαφυγής, είτε ακόμα και ως τμήματα εξωτερικού κελύφους ενός κτιρίου για τον περιορισμό της μετάδοσης της φωτιάς από κτίριο σε κτίριο. Πολλές φορές, μάλιστα, κυρίως σε περιπτώσεις κτιρίων γραφείων και ξενοδοχείων, τοποθετούνται σε κεντρικούς χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα και εκτός από θέματα ασφάλειας καλούνται να ικανοποιήσουν απαιτήσεις υψηλής αισθητικής με ζητούμενο την ευελιξία στο σχεδιασμό και τη διαθεσιμότητα τυπολογιών.

Μια σημαντική διαφοροποίηση έγκειται, λοιπόν, στην πλήρη αποσαφήνιση σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη επίδοση των πυράντοχων κουφωμάτων κάθε μορφής, ορίζοντας ως ελάχιστη απαίτηση την ακεραιότητα (Ε – integrity) και ταυτόχρονα την αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας (I – insulation). Με άλλα λόγια, στον κανονισμό ορίζεται ως ελάχιστη επίδοση η κατηγορία πυραντίστασης «ΕI», κατά το πρότυπο ΕΝ 13501-2, το οποίο εξετάζει την κατηγοριοποίηση των δομικών στοιχείων με κριτήριο την αντίσταση τους σε πλήρως ανεπτυγμένη φωτιά. Ο δείκτης (δηλαδή ο χρόνος) καθορίζεται από τη χρήση του κτηρίου αλλά και άλλες παραμέτρους, που λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. Το σχέδιο νόμου, (βλ. Πιν.1 από το Παράρτημα Γ του σχεδίου νόμου) εντάσσει στο πλαίσιό του το παραπάνω πρότυπο, σε συνέχεια προηγουμένης νομοθέτησης (ΦΕΚ 210, 1η Μάρτιου 2010) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στον πίνακα (Πιν. 2 του σχεδίου νόμου) αναφέρονται οι «ελάχιστες απαιτούμενες επιδόσεις δεικτών πυραντίστασης δομικών στοιχείων».

Πυραντίσταση – Δείκτες Πυραντίστασης
Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου καθορίζεται μέσω εργαστηριακών δοκιμών πυραντίστασης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13501-2.Ο δείκτης πυραντίστασης αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δομικό στοιχείο, όταν υποβάλλεται σε μια προδιαγεγραμμένη θερμική και μηχανική φόρτιση, ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια θερμικής και μηχανικής συμπεριφοράς. Τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων δεικτών πυραντίστασης, παρατίθενται στον Πίνακα 1 (από το άρθρο 6.2 του σχεδίου νόμου).

Κάνοντας μια μικρή εισαγωγική αναφορά, ένα κούφωμα κατηγοριοποιείται κατά ΕΝ 13501-2 ως πυράντοχο κατηγορίας «EItt» (π.χ. ΕΙ 60, όπου «tt» ο δείκτης πυραντίστασης), εφόσον δύναται να ικανοποιεί το κριτήριο της ακεραιότητας, δηλαδή τον περιορισμό της φωτιάς χωρίς τη διέλευση φλόγας και θερμών αέριων στη μη πυρόβλητη πλευρά, με ταυτόχρονο περιορισμό της διόδου της θερμότητας της φωτιάς, με μέση θερμοκρασιακή μεταβολή στη μη πυρόβλητη πλευρά τους 140 oC και μέγιστη θερμοκρασία τους 180 οC.

Απόσπασμα από το άρθρο 3 του νέου νόμου: «Πυράντοχο κούφωμα: Κούφωμα που δοκιμαζόμενο μαζί