ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

“Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”: Το ΦΕΚ με τις αλλαγές στον οδηγό του προγράμματος

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση τροποποίησης της «Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». Με την απόφαση αυτή επέρχονται ορισμένες αλλαγές, διορθώσεις και διευκρινίσεις στον οδηγό του προγράμματος, ως κατωτέρω:

Α. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η φράση: «όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 2.2».

Β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1.».

Γ. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/κύριου, για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.».

Δ. Τα εδάφια 18 έως 21 της παραγράφου 2.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και προστίθεται νέο εδάφιο μετά το εδάφιο 19 ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλεται σε ημερομηνία που εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Επίσης, όποιος εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσει, επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά το επίμαχο έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης».

Ε. Το εδάφιο 27 της παραγράφου 2.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης γίνεται στη βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στον πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1.»

ΣΤ. Η περιγραφή των υποκατηγοριών 2.Α και 2.Β του Πίνακα Παρεμβάσεων του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«2.Α Θερμομόνωση δώματος».

«2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη».

Ζ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (m2 ) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Η. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Θ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται και προστίθεται πίνακας ως εξής:

«Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχική ως εξής:

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας Από 19.03.2018
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης Από 26.03.2018
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 02.04.2018

I. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β των ειδικών περιπτώσεων αιτήσεων της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης»

ΙΑ. Τα εδάφια ένα έως τέσσερα του σημείου 1 του Πα- ραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)1 .

Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2 ) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2 . H επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2 ) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9.

Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2 ) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2 ) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2 .».

IB. Η υποσημείωση 1 στο Παράρτημα Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.».

ΙΓ. Το πρώτο εδάφιο του σημείου 2 του Παραρτήματος Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα οποία να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης (κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται στο ΠΕΑ (συνολική επιφάνεια).2 ».

ΙΔ. Η υποσημείωση 2 στο Παράρτημα Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.».

ΙΕ. Η έβδομη και όγδοη περίπτωση της παραγράφου με υπέρτιτλο «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» του Παραρτήματος Ι του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

«-Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν. 4178/2013 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και έχουν μεταφερθεί στο ν. 4178/2013, πριν τη λήξη του) ή δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου στο ν. 4178/2013, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης.

– Βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής στο ν. 4495/2017 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013 και έχουν μεταφερθεί στο ν. 4495/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) ή δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου στο ν. 4495/2017, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλο- ποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.