ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

“Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”: Τροποποίηση Α’ & Β’ κύκλου του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι 2 νέες ΚΥΑ που αφορούν στην:

  1. Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/27.06.2019 (Β ’2583/27.06.2019) κοινής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Α’ Κύκλος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II

Τροποποιείται η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’756/02.03.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Η υποσημείωση (1) της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) (για την περίπτωση ζ της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ. 5.1».

Β. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 4.1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/ μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας κύριας χρήσης (m2 ) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ».

Γ. Τα εδάφια 6 και 7 της παραγράφου 5.1 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει γίνει υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Μεταγενέστερη, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι ορίου επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου».

Δ. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η πρόταση

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 11/03/2020 ως και 31/05/2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2020».
Ε. Η υποσημείωση (1) του Παραρτήματος Ι-Α του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής».

ΣΤ. Στο εδάφιο 3 του Παραρτήματος Ι-Α του Προγράμματος διαγράφεται η φράση: «όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου».

Ζ. Στο εδάφιο 4 του Παραρτήματος Ι-Α του Προγράμματος διαγράφεται η φράση: «όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου».

Η. Η υποσημείωση (1) του Παραρτήματος Ι-Β του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής».

Θ. Στο εδάφιο 9 της ενότητας «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» διαγράφεται η φράση «από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Ι. Στο εδάφιο 10 της ενότητας «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» διαγράφεται η φράση «από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β’ Κύκλος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II

Τροποποιείται η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/27.06.2019 (Β’2583/27.06.2019) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως κατωτέρω:

Α. Η υποσημείωση (1) της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄03.11.2017) (για την περίπτωση ζ της παρ.2 του παραπάνω άρθρου τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ. 5.1».

Β. Τα εδάφια 6 και 7 της παραγράφου 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής Β’ Κύκλου του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:«Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει γίνει υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Μεταγενέστερη, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, δήλωση για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι ορίου επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.».

Γ. Στο τέλος του εικοστού εδαφίου της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος προστίθεται η εξής φράση:

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 31.05.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30.06.2020».

Δ. Η υποσημείωση (1) του Παραρτήματος Ι-Α του Β’ Κύκλου του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής.».

Ε. Η υποσημείωση (1) του Παραρτήματος Ι-Β του Β’ Κύκλου του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής.».

ΣΤ. Στο εδάφιο 9 της ενότητας «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» του Παραρτήματος Ι-Β του Β’ Κύκλου του Προγράμματος διαγράφεται η φράση «από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Ζ. Στο εδάφιο 10 της ενότητας «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» του Παραρτήματος Ι-Β του Β’ Κύκλου του Προγράμματος διαγράφεται η φράση «από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ.

Πηγή: B2Green

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.