ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΣυνεντευξεις

Γιάννης Αγγελής: Επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας οργανισμού πιστοποίησης για τα δομικά υλικά!

Σε συνέντευξή του στο “aluminium magazine”, ο Δ/νων Σύμβουλος της Elval Colour εξηγεί πόσο σημαντικό είναι για την ελληνική βιομηχανία παραγωγής υλικών για κτίρια, η θεσμοθέτηση και ίδρυση ενός πιστοποιητικού οργανισμού.

Στις διαδικασίες πιστοποίησης κτιριακών έρ­γων και τη σημαντικότητά τους στέκεται ο Δ/ νων Σύμβουλος της Elval Colour, Γιάννης Αγγελής, σε συνέντευξη στο aluminium magazine”, εξηγώντας πως μέσα από αυτές δημιουργεί­ται ένας ενάρετος κύκλος που ωφελεί όλη την αγορά. Υπό αυτό το πρίσμα τονίζει την ανάγκη σύστασης στην Ελλάδα ενός πιστοποιητικού οργανισμού αποκλει­στικά για την κατασκευή του κτιρίου που θα βοηθήσει στο να γίνουμε όλοι καλύτεροι και να παράγουμε κα­λύτερα προϊόντα.

Ο οργανισμός αυτός που θα πρέπει να έχει επιστημο­νικό βάθος, κύρος και εύρος, δεν θα πρέπει να στέκεται αποκλειστικά στις πιστοποιήσεις αλλά θα πρέπει να επι­βλέπει και να ελέγχει τις προδιαγραφές γενικότερα στον χώρο του κτιρίου, ώστε τα λάθη του παρελθόντος να μην επαναληφθούν και τα εθνικά πρότυπα να βελτιωθούν.

  • Η Elval Colour είναι μία εταιρεία με κουλτούρα πιστοποιήσεων από την αλυσίδα παραγωγής έως την τοποθέτηση των προϊόντων στα έργα. Μιλήστε μας λίγο πως αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε αυτή η κουλτούρα που είναι πλέον μέρος του DNA της Elval Colour.

Στην προσπάθεια της εταιρείας να διαθέσει τα προϊό­ντα της στο εξωτερικό σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ήταν υποχρεωμένη να περάσει από μία σειρά επιθεωρή­σεων και τεστ για να λάβει τις απαραίτητες εθνικές πιστο­ποιήσεις και να μπορεί να δραστηριοποιείται απρόσκο­πτα στις εν λόγω αγορές. Είμαστε μία εταιρεία με έντο­νη εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία, αυτή η πολυεπί­πεδη παρουσία και συμμετοχή μας σε μεγάλα έργα του εξωτερικού θα ήταν αδύνατο να συμβεί, αν δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα των πιστοποιήσεων.

Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα αυστηρά στο εξωτερικό και ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες. Οι επιθεωρήσεις είναι ενδελεχείς και πραγματοποιούνται από εξειδικευ­μένο προσωπικό του εκάστοτε εθνικού πιστοποιητικού οργανισμού. Το προσωπικό θα ελέγξει το εργοστάσιό μας στο κατά πόσο εφαρμόζεται ένα ικανό σύστημα δι­αχείρισης της ποιότητας, το οποίο επιτρέπει να παρακο­λουθείται το προϊόν σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Στη συνέχεια θα λάβει δείγματα από την παραγωγή και θα συντάξει μία έκθεση βάσει της οποίας ακολουθούν τα τεστ πάνω σε αυτά τα πραγματικά δείγματα.

….Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα μας ενός οργανισμού όχι μόνο πιστοποίησης προϊόντων αλλά και ελέγχου προδιαγραφών γενικότερα…

Σε κάποιες περιπτώσεις τα εργαστηριακά τεστ διαρ­κούν αρκετά έτη είτε διότι τα εργαστήρια είναι απασχο­λημένα ή / και τα τεστ που απαιτούνται είναι πάρα πολ­λά. Αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλα τα τεστ, συνε­δριάζει μια επιτροπή, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν ακόμα και οι εγχώριοι ανταγωνιστές μας, που αποφα­σίζει εάν θα αποδεχθεί την αίτηση της πιστοποίησης ή απαιτούνται περισσότερα στοιχεία.

Οι πιστοποιητικοί οργανισμοί επιθεωρούν το εργοστά­σιό μας σε ετήσια βάση ώστε να είναι βέβαιοι ότι τα πα­ραγόμενα προϊόντα καλύπτουν τις συμφωνημένες προ­διαγραφές. Η επιτυχής ετήσια επιθεώρηση οδηγεί στην ανανέωση της πιστοποίησής μας και της διατήρησης του δικαιώματος να πουλάμε τα προϊόντας μας στην εκάστο­τε χώρα. Αξίζει να σημειώσει κανείς ότι αυτό το καθε­στώς ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

  • Δεν θα έπρεπε και η Ελλάδα να έχει έναν τέτοιο φορέα πιστοποίησης όπως άλλες χώρες του εξω­τερικού;

Θα ξεκινήσω φέρνοντας ως παράδειγμα, τρεις πιστο­ποιητικούς οργανισμούς που παράγουν σημαντικό έργο για τις χώρες τους, στη Γαλλία το CSTΒ, στη Γερμανία το DIBT και στα Αραβικά Εμιράτα το Civil Defense. Επίσης μεγάλοι πιστοποιητικοί οργανισμοί υπάρχουν και στη Σιγκαπούρη, στην Ινδονησία και αλλού. Κάποιοι εξ αυτών δημιουργήθηκαν λόγω του βιομηχανικού και με­λετητικού βάθους που έχουν κάποιες χώρες, ενώ κά­ποιοι άλλοι δυστυχώς εξ αντιδράσεως από διάφορα ατυ­χήματα (πυρκαγιές κ.λπ.).

Αναγκάστηκαν έτσι σε αυ­τές τις χώρες να εντοπίσουν τα κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα και να δημιουργήσουν πιστοποιητικούς οργα­νισμούς που όχι μόνο ακολουθούν ενδελεχείς διαδικα­σίες για την πιστοποίηση των προϊόντων και των διαδι­κασιών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δημι­ουργήσει και νέα επαγγέλματα.

Μία τέτοια περίπτωση είναι το επάγγελμα του πυρο­μηχανικού (fire engineer), ο οποίος είναι και υπεύθυ­νος για την υπογραφή στη μελέτη αλλά και για την επί­βλεψη ενός κτιρίου όσον αφορά στην τήρηση των προ­διαγραφών υλικού και εγκατάστασης. Εμείς εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι ανήκουμε μάλλον στην περίπτωση της εξ αντιδράσεως και θεωρώ μάλιστα ότι είμαστε στο πάρα πέντε. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας στη χώρα μας ενός αντίστοιχου ορ­γανισμού πιστοποίησης.

  • Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα οφέλη για την αγο­ρά αλλά και την ευρύτερη κοινωνία από την ύπαρ­ξη και λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού;

Με τη δημιουργία ενός πιστοποιητικού οργανισμού υψηλού κύρους πέρα από το αυτονόητο της διασφάλι­σης της ποιότητας των δομικών υλικών της τοπικής αγο­ράς, δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος που λειτουρ­γεί ευεργετικά για όλους. Αυτός ο ενάρετος κύκλος πη­γάζει από την εξής ιδέα, ένα υλικό που παράγεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, κυκλοφορεί πάντα με την ίδια ποιότητα, ακολουθεί κάποιους προκαθορισμέ­νους κανόνες και υπάγεται σε μία πιστοποίηση. Αυτή η πιστοποίηση είναι πάντα συμβατή με τις μελέτες και τις απαιτήσεις του νόμου και τις προδιαγραφές του κτιρίου.

Επιπρόσθετα προσδίδει περαιτέρω αξία στο κτίριο, το οποίο δεν μπορεί να παραβιαστεί εύκολα, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα παρακολουθείται στενά σε κάθε στάδιο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών του χώρου. Συμβάλει επίσης στη βιωσιμότητα του κτιρίου, εφόσον η καλή ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζει τη μέγιστη αντοχή στον χρόνο και τέλος προσφέρει μία σα­φώς βελτιωμένη μεταπωλητική αξία για τον επενδυτή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο.

Ταυτόχρονα, έχουμε πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη στην αγορά, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρ­ξη ενός πιστοποιητικού οργανισμού δημιουργεί ζήτηση για μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων, επενδύσεις σε εταιρείες που κάνουν εργαστηριακούς ελέγχους, διατή­ρηση τιμών των υλικών και εγκατάστασης αλλά και δια­τήρηση των τιμών μεταπολιτικής αξίας και της βιωσιμό­τητας των κτιρίων. Πέραν λοιπόν της διασφάλισης της ποιότητας των δομικών υλικών έχουμε και τη δημιουρ­γία επιπρόσθετης αξίας. Παράλληλα δημιουργείται και μία άλλη συνδυαστική αλυσίδα, κάθετη στη διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία μπορεί να δημιουργεί πλού­το, αναπτύσσοντας έναν ακόμη κλάδο, αυτόν που αφο­ρά στα κέντρα πιστοποίησης.

…Στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα των ενοίκων και των χρηστών να αναβαθμίσουν τα κτίρια τους και σε θέματα ασφάλειας…

  • Πως θα συμβάλει ο κλάδος των κέντρων πιστο­ποίησης στη περαιτέρω βελτίωση προϊόντων και επιχειρήσεων στη χώρα αλλά και στη διατήρηση ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής κατάρτισης εντός Ελλάδας;

Η άνθηση των κέντρων πιστοποίησης διασφαλίζει τη δυνατότητα των ελληνικών βιομηχανιών να παράγουν τε­χνογνωσία στην Ελλάδα, με την οποία μπορούν να βελ­τιώσουν τα προϊόντα τους και να γίνουν ακόμη πιο αντα­γωνιστικές. Το παραπάνω όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών αλλά ταυτόχρονα να προστα­τέψει τον κατασκευαστικό κλάδο από τον αθέμιτο αντα­γωνισμό λόγω των αυξημένων απαιτήσεων και προδια­γραφών εγκατάστασης και επίβλεψης.

Στη χώρα υπάρ­χουν εργαστήρια και οργανισμοί με εξειδικευμένα μη­χανήματα υψηλής ποιότητας που παραμένουν αναξιο­ποίητα σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης εγχώριας ζήτησης, δημιουργώντας προβλήματα βιωσιμότητας. Η δημιουργία ενός ελληνικού πιστοποιητικού οργανισμού, ο οποίος θα υποστηρίζεται από το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα και τη νομοθεσία, θα φροντίζει έτσι ώστε κάποια τεστ που είναι απαραίτητα να γίνονται σε δικά του εργα­στήρια και κάποια άλλα, να τα κάνει σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα.

Τα ιδρύματα αυτά στη συνέχεια θα μπορούν να αναπτύξουν έρευνα και τεχνογνωσία και να διατηρήσουν εδώ στην Ελλάδα ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή, εξειδικευμένη γνώση.

  • Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η χώρας μας έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στις προ­διαγραφές των υλικών λόγω των ιδιαίτερων περι­βαλλοντικών συνθηκών, όπως η έντονη ηλιοφά­νεια, οι δυνατοί άνεμοι κ.λπ.

Σαφώς, η διερεύνηση και πιστοποίηση υλικών σε ιδι­αίτερες συνθήκες, όπως οι δυνατοί άνεμοι, η έντονη ηλι­ακή ακτινοβολία, η γειτνίαση με το διαβρωτικό περιβάλ­λον της θάλασσας και οι σεισμοί (φαινόμενα και συν­θήκες που έχουμε στην Ελλάδα) πρέπει να εξεταστεί. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στη Γαλλία ο πιστοποιη­τικός οργανισμός έχει χωρίσει τη χώρα σε διαμερίσματα ανάλογα με τη σεισμική δραστηριότητα.

Στην υψηλότε­ρη βαθμίδα κινδύνου περιλαμβάνονται και κτίρια υψηλής σημασίας όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.ά. Νομίζω ότι πλέον έχουμε πάρει όλοι το μήνυμα από τα διάφορα γεγονότα στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα από τις πρόσφατες πυρκαγιές, για τη σημαντικότητα της αξιολόγησης, της διόρθωσης και της βελτίωσης. Θέλω να πιστεύω ότι το πάθημα έχει γίνει μάθημα και ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν.

Μιλάμε λοιπόν για την ανάγκη δημιουργίας στη χώρα μας ενός οργανισμού όχι μόνο πιστοποίησης προϊόντων αλλά και ελέγχου προδιαγραφών γενικότερα, που να έχει επιστημονικό βάθος και εύρος. Να έχει κριτήρια αξιολόγησης, ενδελεχείς διαδικασίες επιστημονικά άρ­τιες, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού αλλά και με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες μας βοηθάνε να εξελίξουμε εθνικά πρότυπα.

  • Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ώστε αυτό να κα­λύπτει περισσότερο τις ανάγκες των κτιρίων και ειδικότερα των οικοδομικών υλικών;

Ένας τομέας που απουσιάζει από τις επιδοτούμενες παρεμβάσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ» είναι αυ­τός της ασφάλειας. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να παρέχεται η δυνατότητα στους ενοίκους και τους χρή­στες να αναβαθμίσουν τα κτίριά τους και σε θέματα ασφάλειας. Ειδικότερα, όσον αφορά στα δομικά υλικά και σε σχέση με την πυρασφάλεια, θα πρέπει να υπάρ­χει αυτή η δυνατότητα επιδοτούμενων παρεμβάσεων, δι­ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.

Στο εξωτερικό, σε αντίστοιχα κρατικά προγράμματα υπάρχει πρόβλεψη για επιδοτούμενη αναβάθμιση των υλικών σε σχέση με την πυρασφάλεια και πυροπροστα­σία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αυξημένη πυ­ρασφάλεια δεν προστατεύει μόνο τους χρήστες, αλλά προστατεύει και τον πυροσβέστη, εκείνον δηλαδή που θα πάει σε ένα φλεγόμενο κτίριο για να σβήσει τη φω­τιά και να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Είναι μείζονος ση­μασίας, όπως καταλαβαίνετε, τα υλικά να είναι κατάλ­ληλα και λιγότερο εύφλεκτα και το κτίριο να είναι σχε­διασμένο με τέτοιο τρόπο που να καθυστερεί την ανά­πτυξη φωτιάς. Καλό θα ήταν λοιπόν οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις των μελλοντικών προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ» να περιλαμβάνουν δράσεις που θα περι­λαμβάνουν μεταξύ άλλων και την πυρασφάλεια για το καλό και την ασφάλεια όλων μας!

Το παραπάνω αποτελεί αναδημοσίευση από το τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του “aluminium magazine”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.