ADVERTORIALΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΣυνεντευξεις

Παναγιώτης Τούνης, Δ/ντης Matrex Aluminum Dies: «Όραμά μας η διάθεση υψηλής ποιότητας μητρών διέλασης»

Η εταιρεία Matrex Aluminum Dies ανήκει στον Ιταλικό όμιλο της Alumat-Almax Group, ο οποίος μετρά τουλάχιστον 40 χρόνια εμπειρίας και παρουσίας στην αγορά. Αντικείμενό της είναι η παραγωγή μητρών διέλασης υψηλής ποιότητας που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ο διευθυντής της Matrex Aluminum Dies, Παναγιώτης Τούνης σε συνέντευξή του στο aluminium magazine” μιλά για την πετυχημένη παρουσία της εταιρείας στα ελληνικά και όχι μόνο δρώμενα, περιγράφοντας αναλυτικά την πορεία και την εξέλιξή της από την ίδρυσή της έως σήμερα. Ακολουθεί η άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Τούνη.

  • Κύριε Τούνη, πείτε μας αρχικά δύο λόγια για το αντικείμενο της Matrex Aluminum Dies.

Η Matrex δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή μητρών διέλασης αλουμινίου αλλά και εργαλείων της πρέσας. Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση του καλουπιού από τη μελέτη έως και την τελική κατασκευή του, σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής. Το αντικείμενο μας θεωρείται ιδιαίτερα εξειδικευμένο από πλευράς τεχνολογίας αλλά και τεχνογνωσίας, γι’ αυτό και είμαστε ελάχιστες οι εταιρείες που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα αυτό.

  • Πως δημιουργήθηκε η ιδέα ίδρυσης της εταιρείας σας;

Η εταιρεία μας ανήκει ως θυγατρική στον Ιταλικό όμιλο της Alumat-Almax Group, ο οποίος μετρά τουλάχιστον 40 χρόνια εμπειρίας και παρουσίας στον χώρο, με συνολικά 4 εγκαταστάσεις σε Ιταλία, Ελλάδα και Πολωνία. Η Matrex, αποτελώντας την 3η σε σειρά εταιρεία του ομίλου, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, σε ένα χώρο 1.100 τ.μ. Αρχικός μας στόχος, ήταν η κάλυψη κυρίως των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, στην οποία το γκρουπ είχε ήδη αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου για πάνω από 25 έτη. Συνολικά, ο όμιλος παράγει μήτρες διαμέτρου από 250 έως 1.200 χιλιοστά, με την ετήσια παραγωγή να ανέρχεται στις 15.000 μήτρες.

…η ποιότητα των μητρών που παράγουμε, διασφαλίζει στους πελάτες μας το μικρότερο δυνατό κόστος διέλασης…

  • Ποια η δυναμικότητα της εταιρείας και ποια η αγο­ρά στην οποία απευθύνεστε;

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή απασχολεί 35 άτομα, με συνολική παραγωγική δυνατότητα 2,5 χιλιάδες μήτρες ετησίως, ενώ ο μέσος χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 8 έως 12 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τη πολυ­πλοκότητα της κάθε μήτρας. Στόχος μας είναι να μειω­θεί περαιτέρω αυτός ο χρόνος στις 10 εργάσιμες μέρες τα επόμενα δύο έτη με την ολοκλήρωση του 2ου επεν­δυτικού πλάνου. Όσον αφορά στο γεωγραφικό μας εύ­ρος, εκτός από την ελληνική αγορά, έχουμε εμπορι­κή παρουσία σε Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Βοσνία, Ρουμανία, Τουρκιά και Ιταλία, με το ποσοστό των εξα­γωγών μας έναντι των συνολικών πωλήσεων να ξεπερ­νάει το 50%.

  • Κύριε Τούνη, ξέρουμε πως η Matrex έχει κερδί­σει την εμπιστοσύνη μεγάλων εταιρειών διέλασης στη χώρα μας και όχι μόνο. Ποια θα λέγατε πως είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας που σας οδήγησαν σε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία;

Έχουμε ως κύριο μέλημά μας, να προσαρμοζόμα­στε στις ανάγκες του κάθε πελάτη, και να επιτυγχάνου­με μικρούς χρόνους παράδοσης. Στόχος μας, είναι να μας βλέπουν οι πελάτες ως συνεργάτες και όχι ως έναν απρόσωπο προμηθευτή. Αναλογιζόμενοι την ιδιαιτερό­τητα του αντικειμένου, η αμφίδρομη συνεργασία και επι­κοινωνία αποτελούν τα «μέσα» που μπορούν να οδηγή­σουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Ταυτόχρονα, η ποιότητα των μητρών που παράγουμε, διασφαλίζει στους πελάτες μας το μικρότερο δυνατό κόστος διέλασης. Για να το πετύχουμε αυτό ακόμα και στα πολύ δύσκολα ή με ιδιαίτερες απαιτήσεις καλούπια χρησιμοποιούμε προσομοίωση (simulation), προκειμέ­νου να δώσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στο κα­λούπι πάνω στις απαιτήσεις του πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι ιταλικές εταιρείες του ομί­λου ήταν οι πρώτες στον κλάδο μας που εισήγαγαν το simulation στις μήτρες, κάτι το οποίο μας προσδίδει με­γάλη εμπειρία και εξειδίκευση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε πριν αλλά και μετά την πώληση του προϊόντος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας έχουν κατατάξει σε έναν από τους κα­λύτερους προμηθευτές μητρών διέλασης αλουμινίου.

Επιπλέον, η διαδικασία παραγωγής ακολουθεί πι­στά τους κανόνες του ISO, καθώς από το 2019 έχου­με πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2015, ενώ σύντομα θα έχουμε πιστοποίηση του ISO 14001 που αφορά στη δι­αρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Τέλος, εφαρμόζουμε το μοντέλο 5S, αυξάνοντας την παραγω­γικότητα και βελτιώνοντας την ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας.

  • Ακούσαμε ότι πρόσφατα εγκαταστήσατε μια νέα σύγχρονη τεχνολογία στη γραμμή παραγωγής σας. Πείτε μας δυο λόγια για αυτήν.

Η εταιρεία μας έχοντας ως γνώμονα την κατασκευή προϊόντων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, δεν θα μπορούσε να κάνει έκπτωση στο κομμάτι της θερμικής κατεργασίας του καλουπιού, ένα από τα κύρια χαρακτη­ριστικά για τη σωστή αλλά και την αυξημένη διάρκεια λειτουργίας του. Για τον λόγο αυτό, καθώς στην ελλη­νική αγορά δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής της συ­γκεκριμένης τεχνολογίας, αποφασίσαμε να επενδύσου­με στην εγκατάσταση ενός νέου φούρνου θερμικής κα­τεργασίας με τεχνολογία vacuum και ασύγκριτα τεχνι­κά πλεονεκτήματα.

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας, προσφέρει τη μέγι­στη δυνατή ομοιογένεια βαφής στο υλικό, προσδίδο­ντας του υψηλό επίπεδο αντοχής σε φθορά κατά τη δι­άρκεια λειτουργίας του. Επίσης το υλικό δεν οξειδώνε­ται, καθώς δεν έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά ή οξυ­γόνο κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, καθώς αυτή γί­νεται σε θάλαμο κενού στα -2 bar.

Προσφέρει ταχύτερο τελικό αποτέλεσμα, καθώς μει­ώνεται σημαντικά η διάρκεια της συγκεκριμένης κατερ­γασίας, με συνέπεια την περαιτέρω μείωση του συνο­λικού χρόνου παραγωγής της μήτρας. Τέλος, είναι μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν χρη­σιμοποιεί, ούτε παράγει χημικά απόβλητα έναντι άλλων τεχνικών.

…η χρήση της τεχνολογίας vacuum προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια βαφής στο υλικό, προσδίδοντας υψηλά επίπεδα αντοχής…

  • Ολοκληρώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζή­τηση, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε τα πιθα­νά μελλοντικά σας σχέδια;

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εταιρεία μας βρίσκεται ακριβώς στα μισά του 2ου επενδυτικού της προγράμμα­τος, το οποίο αφορά στη χρονική περίοδο 2018-2023. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την υπάρχουσα παρα­γωγική δυναμικότητα από τις 2.500 στις 3.600 μήτρες ετησίως, αλλά και παραγωγικά να αυξήσουμε τη μέγι­στη δυνατή διάμετρο μήτρας σε 550 χιλ. για πρέσες δι­έλασης μέχρι και 9’’, έναντι των 400 χιλ. που είναι σή­μερα μέχρι τις πρέσες 8’’. Ένας στόχος ο οποίος φά­νταζε και συνεχίζει να φαντάζει εφικτός, βλέποντας την ανταπόκριση της αγοράς απέναντι στην εταιρεία, η οποία συνεχίζει αμείωτη όλα αυτά τα χρονιά. Όραμά μας εί­ναι η διάθεση υψηλής ποιότητας και ποσότητας μητρών που θα καλύπτει συνεχώς τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.