ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυράντοχα κουφώματα: Η λύση των προκατασκευασμένων στοιχείων για τους κατασκευαστές

Θα μπορούσε άραγε η τοποθέτηση ενός πυράντοχου κουφώματος να είναι τόσο απλή όσο η συναρμολόγηση ενός μοντέλου αεροσκάφους; Η λύση που προσφέρουν τα προσυναρμολογημένα κουφώματα.

Του Ιωάννη Σωτηριάδη

Του Ιωάννη Σωτηριάδη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός B.Sc, M.Eng Μηχανικός Δοκιμών – Δοκιμές Δομικών Στοιχείων – ift Rosenheim Hellas

Τα πυράντοχα κουφώματα είναι πολύπλοκα συστήματα που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και προσοχή όσον αφορά το σχεδιασμό και τη σωστή επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Επομένως, είναι απόλυτα φυσικό οι πάροχοι των συστημάτων να αναζητούν λύσεις για να μειώσουν την προσπάθεια που καταβάλουν οι κατασκευαστές, παρέχοντας προκατασκευασμένα στοιχεία εύκολα στο στήσιμό τους.

Πρόσφατα, διατέθηκαν στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις που επιτρέπουν στον κατασκευαστή να αγοράσει όλα τα επιμέρους μέρη και εξαρτήματα για ένα πυράντοχο κούφωμα και στη συνέχεια να τα συναρμολογήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχο του συστήματος.

Μια τέτοια λύση περιλαμβάνει προκατασκευασμένα όλα τα μέρη του κουφώματος, έτοιμα για συναρμολόγηση, όπως την κάσα και τα φύλλα, τα λάστιχα, τα εξαρτήματα κ.λπ. Μιλώντας μεταφορικά: όλα παραδίδονται σε ένα κουτί.

Διαδικασία σχετικά με τη σήμανση CE, την πιστοποίηση και τον εργοστασιακό έλεγχο παραγωγής (FPC) Είναι γεγονός ότι η Σήμανση CE κουφωμάτων πυροπροστασίας και η προετοιμασία της Δήλωσης Επιδόσεων είναι απαραίτητες για τη διάθεση των προϊόντων αυτών στην αγορά.

Την ευθύνη για το έργο αυτό την έχει αποκλειστικά ο κατασκευαστής που διαθέτει τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Κατά την άποψη του ift Rosenheim, αυτός δεν είναι υποχρεωτικά και ο πωλητής των επιμέρους τμημάτων που το αποτελούν, αλλά αυτός που θέτει το προϊόν στη διάθεση του χρήστη ως ενιαίο προϊόν και εμφανίζεται στην αγορά ως κατασκευαστής. Αυτός φέρει επίσης την ευθύνη για τις ιδιότητες του προϊόντος στον πελάτη και στις αρχές της εποπτείας της αγοράς. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό περιγράφονται στον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα.

Πιστοποίηση και παρακολούθηση

Τα κουφώματα πυροπροστασίας σε εξωτερικούς χώρους εμπίπτουν στα συστήματα AVCP1 και, ως εκ τούτου, πρέπει να παρακολουθούνται από έναν Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων. Η συμμόρφωση των προϊόντων πρέπει να επιβεβαιώνεται βάσει της έκθεσης ταξινόμησης που συντάσσει ο Κοινοποιημένος Φορέας για κάθε μεμονωμένο κατασκευαστή. Το ισχύον πρότυπο προϊόντος EN 16034 ρυθμίζει σαφώς τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση.

Όσον αφορά τα καθήκοντα του Κοινοποιημένου Φορέα, οι απαιτήσεις βρίσκονται στο παράρτημα ΖΑ στον πίνακα ΖΑ.3 του ΕΝ 16034. Σύμφωνα με αυτό, απαιτείται μια αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργοστασίων στα οποία λαμβάνουν χώρα τμήματα της κατασκευής που έχουν σημαντική επιρροή (π.χ. η συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων, τη ρύθμιση του διάκενου φύλλου-κάσας, του μηχανισμού κλεισίματος και της σφράγισης φύλλου-δαπέδου κ.λπ.) και συνεχής παρακολούθηση κάθε εργοστασίου κατασκευής.

Η παρακολούθηση αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο της παραγωγής του εργοστασίου του κατασκευαστή καθώς και τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις ιδιότητες του προϊόντος. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης και στα πακέτα προ-συναρμολογημένων στοιχείων που διατίθενται στην αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης εάν, για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής αναθέτει την πραγματική παραγωγή σε υπεργολάβο και δεν διαθέτει ο ίδιος εργοστάσιο κατασκευής ή δεν κατασκευάζει κουφώματα πυροπροστασίας στο δικό του εργοστάσιο κατασκευής. Ο κανονισμός για τα δομικά προϊόντα περιέχει κανόνες και αρχές σχετικά με τις εν λόγω αλυσίδες παραγωγής/προμήθειας.

Έλεγχος εργοστασιακής παραγωγής (FPC)

Το FPC είναι ένα θέμα που περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 6 του EN 16034. Σύμφωνα με αυτό, ο κατασκευαστής πρέπει να θεσπίζει και να διατηρεί ένα σύστημα FPC που να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του σε κάθε μονάδα παραγωγής.

Αυτό ισχύει επίσης εάν τα κουφώματα πυροπροστασίας δεν ολοκληρώνονται σε μία μονάδα παραγωγής, αλλά η διαδικασία παραγωγής εκτείνεται σε πολλές μονάδες παραγωγής. Συνεπώς, το FPC πρέπει πάντα να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και διαδικασίες. Είναι σημαντικό ο κατασκευαστής να φέρει πάντοτε τη συνολική ευθύνη για το FPC και να εκπληρώνει την ευθύνη αυτή στο πλαίσιο των αλυσίδων παραγωγής.

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς το FPC δεν πρέπει να καλύπτει μόνο τον τελικό έλεγχο των προϊόντων, αλλά και κάθε βασικό στάδιο της παραγωγής από το σχεδιασμό έως το τελικό προϊόν – συμπεριλαμβανομένης της Σήμανσης CE και των οδηγιών για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και τη διάθεση των προϊόντων.

Συμπέρασμα

Ακόμη και η χρήση προϊόντων από προκατασκευασμένα στοιχεία, από τα οποία ο κατασκευαστής μπορεί να συναρμολογήσει στη συνέχεια ένα κούφωμα πυροπροστασίας, δεν αναιρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα και του προτύπου προϊόντος EN 16034. Η ευθύνη για τη Σήμανση CE των προϊόντων και, συνεπώς, η πραγματική ευθύνη για τη συμμόρφωση και την απόδοση των ιδιοτήτων του προϊόντος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά στον κατασκευαστή.

Απαιτείται επιθεώρηση και πιστοποίηση από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων κάθε κατασκευαστή σε κάθε εμπλεκόμενη μονάδα παραγωγής. Η απαίτηση αυτή είναι ανεξάρτητη από το αν ο ίδιος ο κατασκευαστής διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής, αν κατανέμει την παραγωγή σε διάφορες εγκαταστάσεις ή αν αναθέτει υπεργολαβικά ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής ή τμήματα αυτής.

Γενικότερα, ο εργοστασιακός έλεγχος παραγωγής πρέπει να καλύπτει όλες τις σημαντικές διαδικασίες παραγωγής, ακόμη και αν εμπλέκονται πολλές εταιρείες, ενώ η ευθύνη γι’ αυτό παραμένει πάντοτε στον κατασκευαστή.

Τέλος, ο Κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων ift Rosenheim δέχεται κριτικά τις δηλώσεις της αγοράς ότι η πώληση προκατασκευασμένων κουφωμάτων περιορίζει τις απαιτήσεις για αρχική επιθεώρηση και συνεχή παρακολούθηση. Οι αρχές της Εποπτείας της Αγοράς θα πρέπει να αποσαφηνίσουν το ζήτημα αυτό, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σχετικά με το ift Rosenheim Hellas

Το ift Rosenheim Hellas είναι συνεργάτης του ift Rosenheim, ένας πανευρωπαϊκά κοινοποιημένος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης και διεθνώς διαπιστευμένος σύμφωνα με το DINENISO / IEC 17025.

Η έμφαση δίνεται στην πρακτική, ολιστική και ταχεία δοκιμή και αξιολόγηση όλων των ιδιοτήτων των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών, του γυαλιού και των δομικών υλικών, καθώς και του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας (ΜΑΠ, αναπνευστήρες κ.λπ.).

Στόχος είναι η βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, της κατασκευής και της τεχνολογίας, καθώς και οι εργασίες τυποποίησης και η έρευνα. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim εξασφαλίζει την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη.

www.ift-rosenheim.de

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.