ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Ενεργειακή Απόδοση: Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική στον κτιριακό τομέα

Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο ωφέλιμη από οικονομική άποψη, αλλά είναι επίσης κρίσιμη για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ανθρώπινη υγεία και τη συνολική ευημερία των κοινωνιών μας.

του Γιώργου Ατσαλάκη

Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο πόρο στην ανάπτυξη των εθνών από αμνημονεύτων ετών. Η ανάπτυξη των οικονομιών έχει συνδεθεί με την προμήθεια και τη χρήση φθηνής ενέργειας. Η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια είναι βασικός πυλώνας για την οικονομική ανάπτυξη, την εξάλειψη της φτώχειας και την ευημερία του ανθρώπου.

Χρειάζεται άφθονη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Χρειάζεται άφθονη και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και για τις χώρες που βασίζονται στις υπηρεσίες όπως ο τουρισμός, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.

Διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν επαρκή πρόσβαση στην ενέργεια είναι μια συνεχής και σημαντική πρόκληση για την παγκόσμια ανάπτυξη. Παράλληλα όμως θα πρέπει να γίνεται ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και να αναπτύσσονται στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Για παράδειγμα, οι στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας όπως το «εξοικονομώ» που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, έχει σημαντική οικονομική σημασία για μια σειρά από λόγους που ακολουθούν παρακάτω.

Μειωμένο ενεργειακό κόστος

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό, γεγονός που μειώνει σημαντικά τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Αυτή η εξοικονόμηση μπορεί στη συνέχεια να ανακατευθυνθεί σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Η διαδικασία βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης απαιτεί συχνά εργασίες έντασης εργασίας, όπως μόνωση, αναβαθμίσεις παραθύρων και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να τονώσει τις τοπικές οικονομίες. Επιπλέον, η παραγωγή και η διανομή ενεργειακά αποδοτικών υλικών και τεχνολογιών μπορεί επίσης να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Αυξημένη αξία ιδιοκτησίας

Τα κτίρια που έχουν σχεδιαστεί ή ενημερωθεί για να είναι ενεργειακά αποδοτικά έχουν συχνά υψηλότερη αγοραία αξία. Αυτό συμβαίνει επειδή η ενεργειακή απόδοση μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου και αυτή η εξοικονόμηση μπορεί να είναι ελκυστική για πιθανούς αγοραστές ή ενοικιαστές.

Βιωσιμότητα

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Καθώς τα έθνη προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας, η ύπαρξη ενός ενεργειακώς αποδοτικού κτιρίου θα έχει αυξανόμενη οικονομική σημασία.

Μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τους φόρους άνθρακα ή τα συστήματα ανώτατου ορίου και εμπορίου και να συμβάλει στην πρόληψη των δαπανηρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ενεργειακή ασφάλεια

Η μείωση της ενεργειακής ζήτησης των κτιρίων μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένες ενεργειακές προμήθειες και μειώνοντας την ευπάθεια στην αστάθεια των τιμών στις ενεργειακές αγορές.

Δημόσια υγεία και μειωμένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων και θερμική άνεση, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία και δυνητικά, μειώνοντας το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Με τη μείωση της καύσης ορυκτών καυσίμων, μπορούμε να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, οδηγώντας σε καλύτερη συνολική δημόσια υγεία. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με ασθένειες που σχετίζονται με τη ρύπανση.

Εξοικονόμηση επενδύσεων σε υποδομές

Η μείωση της συνολικής ζήτησης ενέργειας μπορεί να μειώσει την ανάγκη για δαπανηρές αναβαθμίσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γραμμές μεταφοράς. Αυτές οι οικονομίες μπορούν να μεταφερθούν στους καταναλωτές και τους φορολογούμενους.

Επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και ενδεχομένως να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής

Η αποδοτική χρήση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη άνεση σε σπίτια και χώρους εργασίας. Για παράδειγμα, τα καλά μονωμένα σπίτια όχι μόνο καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, αλλά διατηρούν και πιο σταθερές θερμοκρασίες.

Οικονομική ανάπτυξη

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες και πρακτικές ενεργειακής απόδοσης μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών μέχρι το σχεδιασμό και την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η παραγωγή ενέργειας, ιδιαίτερα από ορυκτά καύσιμα, συμβάλλει σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην κλιματική αλλαγή. Με τη μείωση της χρήσης ενέργειας, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των επιβλαβών εκπομπών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον και να συμβάλουμε στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Μείωση καταπόνησης υποδομής

Η χαμηλότερη ζήτηση ενέργειας μειώνει την καταπόνηση των ενεργειακών υποδομών (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, ηλεκτρικά δίκτυα κ.λπ.), μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος ή διακοπής ρεύματος και ενδεχομένως μειώνοντας την ανάγκη για δαπανηρή επέκταση της υποδομής.

Έτσι, η οικονομική σημασία της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια είναι πολύπλευρη, εκτείνεται σε ατομικό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο και επηρεάζει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες οικονομικές εκτιμήσεις. Μπορεί να είναι μια στρατηγική επένδυση που αποφέρει σημαντικά μερίσματα με την πάροδο του χρόνου.

Επομένως, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο ωφέλιμη από οικονομική άποψη, αλλά είναι επίσης κρίσιμη για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ανθρώπινη υγεία και τη συνολική ευημερία των κοινωνιών μας.

Πηγή: flashnews.gr

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.