ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Η Βουλή αλλάξει τα κουφώματά της με νέα, ξύλινα!

Το κτίριο της Βουλής θα αναβαθμιστεί ενεργειακά σύμφωνα με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού που ήδη “τρέχει” προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 12 Δεκεμβρίου. Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Βουλής κατά τουλάχιστον μια ενεργειακή κατηγορία, ή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 39% ετησίως. Επίσης, στόχος είναι η βελτίωση της ψύξης και θέρμανσης του κτιρίου, κάτι που θα βελτιώσει τις συνθήκες στη Βουλή, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες.

Κατά τις εργασίες που θα γίνουν στο κτίριο της Βουλής, θα ξηλωθούν κλιματιστικές μονάδες από διάφορους χώρους του κτιρίου, όπως και σωληνώσεις των δικτύων ζεστού και κρύου νερού. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν δύο συστήματα για τον κλιματισμό του κτιρίου της Βουλής και ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης που θα τα ελέγχει.

Τέλος, σε ότι αφορά τις εξωτερικές παρεμβάσεις στο κτίριο της Βουλής, θα αντικατασταθούν 191 ξύλινα κουφώματα εξωτερικών όψεων με νέα, αντίγραφα των ήδη υφιστάμενων και αυτά θα είναι και πάλι ξύλινα!

Τι προβλέπει η προκήρυξη για τα κουφώματα

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
4.1 Γενικά
Αντικείμενο του έργου αποτελεί και η αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων των κυρίων όψεων του με νέα με σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
4.2 Περιγραφή
Τα εξωτερικά κουφώματα που αποτελούν αντικείμενο της ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν τις εξωτερικές όψεις και πρόκειται για έντεκα τύπους κουφωμάτων, θύρες και παράθυρα διαφορετικών τύπων, όπως φαίνεται και στον πίνακα κουφωμάτων της μελέτης.
4.3 Διάγνωση
Τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα διατηρούνται σε μέτρια γενικά κατάσταση με σοβαρές κατά τόπους φθορές λόγω της ελλιπούς συντήρησης, μεταγενέστερων επεμβάσεων, αλλά και της μακροχρόνιας έκθεσής τους στις καιρικές συνθήκες. Τα κυριότερα λειτουργικά σήμερα προβλήματα προκύπτουν από την κακή ενεργειακή συμπεριφορά των υπαρχόντων κουφωμάτων που έχουν μονό υαλοπίνακα και μειωμένη αεροστεγανότητα.
4.4 Επεμβάσεις
Γενική αρχή είναι τα νέα κουφώματα να διατηρήσουν την μορφολογία και την λειτουργία των παλαιών. Τα εξωτερικά κουφώματα θα αντικατασταθούν με νέα αντίγραφα των υφιστάμενων, βελτιωμένων από την άποψη της ενεργειακής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα θα γίνει προσεκτική αποξήλωση των κουφωμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε τα υφιστάμενα ρολά τα οποία να παραμείνουν στην θέση τους, όπου θα διατηρηθούν και θα συντηρηθούν με επιμέρους επισκευή
των μηχανισμών ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν και να περιέλθουν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Η προσεκτική εργασία της καθαίρεσης, ελευθέρωση των μελών, και αποκομιδής των προϊόντων μέχρι του σημείου σωρεύσεως, θα γίνει χειρωνακτικά με απλά εργαλεία, χωρίς να διαταραχθεί τόσο η εγκατάσταση του ρολό όσο και η υπερκείμενη και η περιμετρική τοιχοποιία με το μαρμάρινο πλαίσιο ή υποκείμενη μαρμάρινη ποδιά. Όπου υπάρχουν οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία (ελάσματα ενσφηνώσεως, κ.τλ.) στις τοιχοποιίες θα αφαιρεθούν. Η αφαίρεση θα γίνει με τα χέρια (σφυροκάλεμο και με την βοήθεια κατάλληλων σκληρών λεπτών ελασμάτων) ή μέσω ελαφρών μηχανικών μέσων (δράπανο, γωνιακό τροχό).
Σε συνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία της Βουλής και την Επίβλεψη θα διαμορφωθεί χώρος (ή χώροι) εργοταξίου, περιφραγμένος με ξύλινα πετάσματα για την ασφαλή φύλαξη υλικών και μηχανημάτων.
Τα επιλεγμένα (προς αντικατάσταση) ξύλινα κουφώματα θα αντικατασταθούν με νέα αντίγραφα των υφισταμένων. Στα νέα πλαίσια θα τοποθετηθούν οι υφιστάμενοι οδηγοί των ρολό με το υπάρχον σύστημα της ανάκλησης, αφού πρώτα υποστούν την κατάλληλη συντήρηση. Τα νέα κουφώματα θα είναι ξύλινα σύμφωνα με τα σχεδία της μελέτης και θα φέρουν διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή χειρωνακτικά από εξειδικευμένο συνεργείο και με την χρήση κατάλληλων εργαλείων ώστε να μην υπάρξουν φθορές στα διατηρούμενα στοιχεία των ρολό, σιδεριών αλλά και στον διάκοσμο των όψεων, όπως στα μαρμάρινα πλαίσια του εξωτερικού διακόσμου και στα στοιχεία από επίχρισμα.

Δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού

Απαίτηση του διαγωνισμού: “…τα ξύλινα κουφώματα να αγορασθούν έτοιμα από εργοστάσιο παραγωγής τυποποιημένων κουφωμάτων”!

Εντύπωση μας προκαλεί η απαίτηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στη Τεχνική Προδιαγραφή των κουφωμάτων, ότι αυτά θα πρέπει να αγορασθούν έτοιμα από εργοστάσιο παραγωγής τυποποιημένων κουφωμάτων! Πιο συγκεκριμένα, η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρει χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής αποτελεί η αντικατάσταση του ξύλινου κουφώματος των εξωτερικών όψεων του Μεγάρου της Βουλής Ελλήνων με νέο αντίγραφο του υπάρχοντος και με χρήση του υπάρχοντος περιελισσόμενου προπετάσματος (ρολού). Τα ειδικά νέα κουφώματα θα αγορασθούν έτοιμα από εργοστάσιο παραγωγής τυποποιημένων κουφωμάτων με τις κατάλληλες προσαρμογές. Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από Ευρωπαϊκή πιστοποίηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά και καλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Κατασκευή νέου κουφώματος παράθυρου ή θύρας με χρήση του υπάρχοντος περιελισσόμενου προπετάσματος (ρολού). Τα νέα κουφώματα (θυρόφυλλα, παραθυρόφυλλα) θα κατασκευαστούν από ξυλεία διατομής 85mm x 56mm δηλαδή ορθογώνιας διατομής με απόκλιση έως 3%. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και οποιαδήποτε άλλη διατομή μεγαλύτερων διαστάσεων θα αποκλειστεί.

Η ξυλεία θα είναι τρικολητή ενδεικτικού τύπου NIANGON βιομηχανικά και θερμικά κατάλληλα επεξεργασμένη, σύμφωνη με τις τεχνικές προϋποθέσεις υγρασίας, πυκνότητας κ.λ.π. και θα πληρεί όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Θα γίνει χρήση τρικολλητής ξυλείας ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε τεχνικό πρόβλημα και να επιτευχθεί η μη στρέβλωση των ξύλων, με αποτέλεσμα τα κουφώματά να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Οι ξυλοσυνδέσεις των κάθετων και 78 οριζόντιων στοιχείων των κουφωμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο των μόρσων. Θα είναι διπλά μόρσα για τα ανοιγόμενα τμήματα και μονά για τις κάσες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.