ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΣυνεντευξεις

Θ. Παγιάτης, Πρόεδρος ΠΟΒΑΣ: Διακαής στόχος μας η περαιτέρω αναβάθμιση του κλάδου!

Ο Θεόφιλος Παγιάτης ανανέωσε τη θητεία του στον προεδρικό θώκο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και σε συνέντευξή του στο “aluminium magazine”, δίνει το στίγμα για την επόμενη διετία όσον αφορά στις προτεραιότητες του ανώτερου κλαδικού φορέα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΒΑΣ) πραγματοποίησε την Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευσή της. Εκεί οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων βάσης από όλη την Ελλάδα ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρό­σωπο του Θεόφιλου Παγιάτη ώστε αυτός να συνεχί­σει απρόσκοπτα το έργο του.

Οι κατασκευαστές εμπι­στεύτηκαν για μία ακόμα φορά στον προεδρικό θώκο της ΠΟΒΑΣ τον κ. Παγιάτη, αναγνωρίζοντας την αξία του και την προσφορά του στον κλάδο. Με αφορμή την επανε­κλογή του, το “aluminium magazine” μίλησε με τον κ. Παγιάτη, ο οποίος παραχώρησε στο αναγνωρισμένο κλαδικό περιοδικό μία πολύ ενδια­φέρουσα συνέντευξη που ακολουθεί.

  • Με αφορμή την επανεκλογή σας ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους κατασκευαστές;

Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι, μετά τα αποτελέ­σματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών, θεωρώ μείζονα τιμή την εμπιστοσύνη που τρέφουν προς τα μέλη του Δ.Σ. του ανώτερου θεσμικού κλαδικού φορέα και εμένα προσω­πικά, οι συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλάβαμε τα καθήκο­ντα μας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, σε ένα πολύ ευ­αίσθητο περιβάλλον που οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης επισκιάζουν ακόμη ολόκληρη την κοινωνία και φρενάρουν τις ανοδικές τάσεις του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος με τη δραστηριότητά του την τελευ­ταία τριετία συγκρατεί την οικονομία μας από ακόμα με­γαλύτερη αποεπένδυση.

Στόχος μας είναι η πιστή εφαρμογή του προγράμμα­τος δράσης, με διαφανείς και αξιοκρατικές συνεργασί­ες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα με τα Σωματεία Βάσης, για να αναβαθμίσουμε τον κλά­δο και να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τα όποια προγράμματα μας αφορούν.

  • Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά στη σταθερή άνοδο των πρώτων υλών που βιώνει ο κατασκευ­αστής κουφωμάτων που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους του;

Καθώς ο κλάδος έβγαινε από την περίοδο κρίσεων και η αύξηση της ζήτησης τον οδηγούσε ξανά σε ανο­δική πορεία, έκαναν την εμφάνισή τους οι συνεχείς και πολλές φορές ξαφνικές ανατιμήσεις πρώτων υλών και παρελκομένων υλικών, δημιουργώντας μια σειρά προ­βλημάτων τα οποία πολλές φορές ξεπέρασαν την εφο­διαστική αλυσίδα και έφτασαν μέχρι τους πελάτες των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Οι βιοτεχνίες έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση, προ­σπαθώντας αρχικά να απορροφήσουν τις αυξήσεις και να διατηρήσουν ένα κλίμα σταθερότητας στην αγορά, κάτι το οποίο δεν κατέστη τελικά εφικτό. Οι συνεχείς αυ­ξήσεις των υλικών σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους ανάγκασαν τους επαγγελμα­τίες να μετακυλήσουν τις αυξήσεις στα τελικά προϊόντα. Πολλές επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους το πρώτο ενιάμηνο του 2021 και επιπλέον οι περισσότερες εκτι­μούν ότι θα τις αυξήσουν εκ’ νέου άμεσα.

…Διαμορφώνεται μία ευνοϊκή αντιμετώπιση των προμηθευτών ως προς τις προκαταβολές στο νέο πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι δεν θα δημιουργήσει τα προβλήματα ρευστότητας των προηγούμενων προγραμμάτων…

Παράλληλα η διεθνής κρίση και στον τομέα των με­ταφορών προκαλεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλι­κών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολυεπίπεδη δυ­σλειτουργία στην αγορά και αυτό έχει άμεσο αντίκτυ­πο στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος όσο και να θέ­λει να κατανοήσει το πρόβλημα δεν κρύβει τη δυσα­ρέσκεια του.

  • Η ΠΟΒΑΣ ήταν η πρώτη που ανέδειξε τον όρο στο «Εξοικονομώ 2021» που θίγει τα κουφώματα αλουμινίου λόγω υψηλότερου κόστους έναντι του ανταγωνισμού, θεωρείτε ότι έγιναν βήματα εξομά­λυνσης της παραπάνω στρέβλωσης;

Σε όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του νέου προγράμ­ματος Εξοικονομώ 2021, η ΠΟΒΑΣ συμμετείχε ενερ­γά στη διαβούλευση με επικοινωνία τόσο με τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη, όσο και με τον ίδιο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουμε αποστείλει τις θέσεις των κατασκευαστών, οι οποίες διαμορφώθηκαν έπειτα από διεξοδική συζήτηση, από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Εξοικονομώ 2021 διαμορφώνεται μία ευνοϊκή αντιμετώπιση των προ­μηθευτών ως προς τις προκαταβολές στο νέο πρόγραμ­μα. Αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην ομαλή λει­τουργία όλου του κλάδου και δε θα δημιουργεί τα προ­βλήματα ρευστότητας που συναντάμε στις μέρες μας.

Επιπροσθέτως άλλη μία σημαντική αλλαγή αφορά και στον χρόνο που υπάρχει για την υποβολή της αίτησης, ο οποίος ανέρχεται στις 50 ημέρες από την ημέρα ανοίγ­ματος της πλατφόρμας. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει τον κα­λύτερο σχεδιασμό των έργων, κάτι που ελπίζουμε ότι θα φανεί και κατά την υλοποίηση αυτών.

Οι τιμές στο νέο πρόγραμμα είναι αυξημένες κατά 15% για κάθε τ.μ. προϊόντος που καλούμαστε να παρα­δώσουμε, κάτι που καλύπτει εν’ μέρει τις αυξήσεις των τελευταίων μηνών, τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεών μας.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι διορθώθηκε η κατά­φορη αδικία ως προς το αλουμίνιο σχετικά με το ανηγμέ­νο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, καθιστώντας πλέον το αλουμίνιο ανταγωνιστικότερο ως προς τα άλλα υλικά.

Σε γενικές γραμμές το νέο πρόγραμμα είναι πιο θελ­κτικό ως προς τη συμμετοχή των κατασκευαστών. Η ΠΟΒΑΣ θα συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων για τις απαιτήσεις του νέου προγράμματος Εξοικονομώ 2021, ενώ ταυτόχρονα θα παράσχει κάθε δυνατή βοή­θεια προς αυτούς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ­μα. Άλλωστε ήδη το έχουμε κάνει αυτό τα τελευταία έτη, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο όπως το ΠΟΒΑΣ FPC, εφοδιάζοντας τους συναδέλφους με τις απαραίτη­τες πιστοποιήσεις και τα σχετικά έγγραφα για την ολο­κλήρωση και αποπληρωμή των έργων.

  • Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μία έξαρση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσον αφορά στην εκ­παίδευση στον χώρο του αλουμινίου, με σχολές κατάρτισης που «τρέχουν» εταιρείες του κλάδου όπως π.χ. το EUROPA THE LAB στο οποίο συμ­μετέχει και η ΠΟΒΑΣ. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό;

Εδώ και χρόνια αναλάβαμε πολλές φορές πρωτοβου­λίες για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των συναδέλ­φων, ώστε να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμ­ματα που προωθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία, προσφέ­ροντας ποιοτικές θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να έχουμε ουσιαστική συμμετοχή στη δι­αμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εφαρμό­ζοντας συστήματα αξιολόγησης ποιότητας των διαδικα­σιών κατάρτισης, με αφετηρία την εκπόνηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

Η ΠΟΒΑΣ πάντα είχε ξεκάθαρες θέσεις για την επαγ­γελματική εκπαίδευση, την Αρχική επαγγελματική κα­τάρτιση, τη Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ), καθώς και τη Γενική εκπαίδευση ενηλίκων. H Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ στάθηκε αρωγός αφού αναγνώρισε το έργο της ΠΟΒΑΣ όλα αυτά τα χρόνια, δείχνοντας ωριμότητα και χωρίς ψευτοδιλήμματα και εγωισμούς συνεργάστηκε και συνεχίζει να συνεργάζε­ται στενά με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και τους επι­στημονικούς συνεργάτες της.

…Η συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Europa εγκαινιάζει μια νέα εποχή όπου συζητάμε παραγωγικά και σχεδιάζουμε το μέλλον του κλάδου από κοινού κατασκευαστές και βιομηχανία…

Το εγχείρημα ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο, ενώ πριν την έναρξη του Α’ Κύκλου υλοποιήθηκε πιλοτικό σεμινάριο και εκπαίδευση εκπαιδευτών. Η Europa με το Europa THE LAB έκανε μια μεγάλη επένδυση σε υλικο­τεχνικές υποδομές και ανθρώπινους πόρους για την εκ­παίδευση του κλάδου. Η συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Europa αφήνει πίσω τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή όπου συζητάμε παραγωγικά για να συμφωνήσουμε και να σχε­διάσουμε το μέλλον του κλάδου από κοινού κατασκευα­στές και βιομηχανία, προβάλλοντας το μοντέλο της ομά­δας με σεβασμό ο ένας για τον άλλο.

Οι πρώτοι συνάδελφοι επαγγελματίες κατασκευαστές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο σπουδών δηλώ­νουν απόλυτα ικανοποιημένοι και μάλιστα θα το πρότει­ναν σε συναδέλφους τους. Στο εγγύς μέλλον θα γίνει και πιστοποίηση, από ανεξάρτητο φορέα, των προσόντων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σαφώς η Ομοσπονδία έχει διάθεση και συνεργάζεται με όλο τον κλάδο, διαθέτοντας κατάλληλους συνεργά­τες για την εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου τα προ­γράμματα κατάρτισης να στοχεύουν στις ανάγκες του σύγχρονου κατασκευαστή. Συνεπώς είμαστε εν’ ανα­μονή νέων συνεργασιών.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι ορισμένοι προ­σπαθούν να μας αντιγράψουν ή και να μας παρακάμ­ψουν σε ότι αφορά την εκπαίδευση των κατασκευαστών, ακόμη και να μας κατηγορήσουν όταν τους δίνεται η ευ­καιρία για όσα δεν πετύχαμε στο βαθύ παρελθόν. Αυτή όμως είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα ήθελα να την ανοίξουμε τώρα.

Το παραπάνω αποτελεί αναδημοσίευση από το τεύχος Δεκεμβρίου 2021 του “aluminium magazine”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.