ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτητα

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. με την ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.

Την απόφαση για την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιριών, κατά τις συνεδριάσεις τους την 08/08/2019. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΛΟΥΜΥΛ. αναφέρει:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το N. 3556/2007 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2885/06-08-2019 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής «Χ.Α.») εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» (στο εξής «ΑΛΟΥΜΥΛ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΛΟΥΜΥΛ και της μη εισηγμένης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΦΟΝΤ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής «ΑΛΟΥΦΟΝΤ» και από κοινού με την ΑΛΟΥΜΥΛ στο εξής οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών, κατά τις συνεδριάσεις τους, την 08/08/2019, αποφάσισαν τα εξής:

Α) Την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν. Στην παρούσα περίσταση, δεν έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Β) Τον ορισμό της 30/06/2019 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού.

Γ) Τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τη διενέργεια αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών, καθώς και τη σύνταξη σχετικών γραπτών Εκθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Ν. 4601/2019.

Δ) Την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Γεώργιο Μυλωνά για λογαριασμό της ΑΛΟΥΜΥΛ, και τον κ. Σπυρίδωνα Φρόνιμο για λογαριασμό της ΑΛΟΥΦΟΝΤ, για τη σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και των επεξηγηματικών εκθέσεων των Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιριών επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η ανωτέρω συγχώνευση είναι σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής για τις Συγχωνευόμενες Εταιρίες και τους μετόχους αυτών, καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ θα καταστήσει ευχερέστερη την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγματευόμενης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της ΑΛΟΥΜΥΛ, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει εκτεταμένες επιχειρηματικές συνέργειες σε επίπεδο χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της εταιρίας που θα προκύψει, λόγω της μεγαλύτερης ρευστότητας και εμπορευσιμότητας της μετοχής της, καθώς και της δυνατότητας συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία ενδεχομένως προκύψει.

Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019, σε κάθε δε περίπτωση τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Τέλος, σε συνέχεια πρόσφατων, ανεπιβεβαίωτων δημοσιευμάτων ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων, επισημαίνεται ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ θα προβεί, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, στην ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
Γεώργιος Μυλωνάς

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.