ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕπικαιροτηταΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

EUROPA GLASS RAILINGS: Ολοκληρωμένες κατασκευές γυάλινου κάγκελου!

Το σύστημα EUROPA GLASS RAILINGS συνδυάζει ταχύτητα στην κατασκευή, οικονομία, αλλά και μεγάλη ευκολία σε πιθανή μελλοντική αντικατάσταση του υαλοπίνακα.

Το σύστημα EUROPA GLASS RAILINGS προορί­ζεται για ολοκληρωμένες κατασκευές γυάλινου κάγκελου χωρίς κάθετες κολόνες, κορυφαίας ποιότητας και μοντέρνας αισθητικής.

Χαρακτηρίζεται από λιτές ευθείες γραμμές και αποτε­λεί μια minimal επιλογή βασισμένη στις τρέχουσες αρ­χιτεκτονικές τάσεις για μεγάλα μπαλκόνια, με απρόσκο­πτη θέα, δίνοντας μία αίσθηση ελευθερίας με τις 6 τυ­πολογίες κατασκευής του.

Τυπολογία EGR-200 L

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται έχουν πά­χος11,52 χιλ., 17,52 χιλ. και 21,52 χιλ. με διπλές υαλώσεις πάχους 5 χιλ., 8 χιλ. και 10 χιλ. αντίστοι­χα (συμπεριλαμβανομένων 4 στρώσεων μεμβράνης PVB).
  • Ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία στα προ­φίλ βάσης και στα καπάκια με ανοδίωση έως 25 μm.
  • Το ύψος του υαλοπίνακα ανέρχεται από 700 χιλ. έως 1.000 χιλ. στη βάση EGR-100, έως 1.200 χιλ. στις βάσεις EGR-200 L / EGR-200 C / EGR-200 U / EGR-500 καθώς και τη χωνευτή βάση EGR-200 H.
  • Δυνατότητα για χρήση έως 4 μεμβρανών PVB για λό­γους αντοχής και ασφάλειας. Η ειδική μεμβράνη δί­νει επιπλέον τη δυνατότητα για ποικίλες αποχρώσεις και υφές φωτισμού, προσδίδοντας αίσθηση τόσο μο­ντέρνα στο σύστημα όσο και πολυτέλειας.
  • Στο σύστημα EGR-500 η τοποθέτηση του υαλοπίνα­κα πραγματοποιείται από την εσωτερική πλευρά με τμηματική συγκράτηση από 2 βάσεις-αρπάγες ανά 1 μέτρο εγκατάστασης και κατόπιν κάλυψη καθ’ όλο το μήκος με πλευρικά καπάκια. Σε περίπτωση αντικατά­στασης του υαλοπίνακα, δίνει τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης χωρίς πρόκληση φθορών στο σύστημα ή στο δάπεδο.
  • Στα συστήματα EGR-100 / EGR-200 L / EGR-200 C / EGR-200 U / EGR-200 H η τοποθέτηση του υα­λοπίνακα πραγματοποιείται από την πάνω πλευρά της βάσης, με ενιαία συγκράτηση από μία συνεχόμενη βάση καθ’ όλο το μήκος εγκατάστασης και η σταθε­ροποίηση του υαλοπίνακα πραγματοποιείται με πλα­στικές σφήνες και λάστιχα EPDM. Η βάση EGR-200 H τοποθετείται εσωτερικά του δαπέδου και ο υαλο­πίνακας καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου και ελα­στικά στεγανοποίησης στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. Ένα σύστημα που μειώνει σημαντικά το κόστος εγκα­τάστασης.
Τυπολογία EGR-200 H

Επιπρόσθετες δυνατότητες

Επιπλέον το σύστημα EUROPA GLASS RAILINGS δί­νει τη δυνατότητα:

  • Τοποθέτησης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ­ρους, επίπεδες ή επικλινείς επιφάνειες (δάπεδο ή στηθαίο), εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες 90°, σκάλες με τη βάση EGR-200 C, πισίνες, ασύμμε­τρα μπαλκόνια και βυθισμένο στο δάπεδο με τη βάση EGR-200 H. Δέχεται επίσης 3 διαφορετικές κουπα­στές για υαλοπίνακες 17,52 χιλ. και 21,52 χιλ.
  • Εγκατάστασης, με χημικά αγκύρια πλήρους στεγάνω­σης (εξωτ. χώροι) όσο και με συμβατικά εκτονούμε­να βύσματα για εφαρμογές που δεν απαιτείται στεγα­νότητα (εσωτερικοί χώροι) που περιλαμβάνονται στο σετ.
  • Απορροής των υδάτων, που πραγματοποιείται μέσω των διάκενων κάτω από τη βάση και τα πλευρικά κα­πάκια.
  • Χρήσης κρυφού φωτισμού LED IP67 στο κάτω μέρος των βάσεων EGR-100 / EGR-200 L / EGR-200 C / EGR-200 U / EGR-200 H αλλά και στην κουπαστή TV 84609 LED IP65 για καλύτερο αισθητικό αποτέ­λεσμα.
Τυπολογία EGR-200 C

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προσδίδουν στο σύστημα ταχύτητα στην κατασκευή, οικονομία, αλλά και ευκολία σε πιθανή μελλοντική αντικατάσταση του υαλοπίνακα.

Το σύστημα EUROPA GLASS RAILINGS είναι δια­θέσιμο στο εμπορικό δίκτυο και στους συνεργάτες κα­τασκευαστές.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button