Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ » Πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοπετάσματα πολλαπλών επιδόσεων

Πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοπετάσματα πολλαπλών επιδόσεων

Οι αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων έχουν ωθήσει την τεχνολογία και την έρευνα παραγωγής πυράντοχων συστημάτων στην αναζήτηση νέων επιπέδων επίδοσης, προστασίας, ασφαλείας και λειτουργικότητας.

Του Βιργιλίου Μαρωνίδη,
πολιτικός μηχανικός, εταιρεία ili-Con

Οι υαλόθυρες είναι ένα δομικό στοιχείο που διαχωρίζει, αλλά και ταυτόχρονα ενώνει δύο χώρους σε ένα κτίριο. Είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας των αρχιτεκτόνων, και κατ’ επέκταση των ιδιοκτητών ενός έργου, για περισσότερη διαφάνεια στο κτίριο καθώς και άμεση οπτική επικοινωνία των χώρων αυτού. Με την πάροδο των χρόνων, και καθώς οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων όλο και αυξάνονταν, οι υαλόθυρες απέκτησαν βαρύνουσα σημασία τόσο στο αισθητικό αποτέλεσμα όσο και στις λειτουργίες που αυτές προσφέρουν. Έτσι, σήμερα έχουμε τις γνωστές πλέον στον τεχνικό κόσμο πυράντοχες υαλόθυρες, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής καθώς και του κτιρίου έναντι της φωτιάς.

Οι υαλόθυρες αυτού του τύπου αποτελούνται από πυράντοχο κούφωμα, χαλύβδινο ή αλουμινίου (κάσα και φύλλο), και πυράντοχο υαλοπίνακα. Ανάλογα με τον δείκτη πυραντίστασης του στοιχείου –του οποίου η κατηγοριοποίηση γίνεται ως σύστημα κατά το EN13501-2– τα κουφώματα που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα πάχη των υαλοπινάκων, διαφέρουν μεταξύ τους. Έτσι, έχουμε απλές διατομές (κοίλα κουφώματα), για στοιχεία E και EW, και κουφώματα των οποίων η διατομή είναι πληρωμένη με πυράντοχο υλικό για στοιχεία ΕΙ. Αντίστοιχα, οι πυράντοχοι υαλοπίνακες έχουν διαφορετικά πάχη αλλά και διαφορετική σύνθεση, καθώς μπορεί να είναι μονολιθικοί ή στρωματοποιημένοι (laminated), ανάλογα με το δείκτη πυραντίστασης.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση των υαλοθύρων (όπως και όλων των πυράντοχων υαλοστασίων και υαλοπετασμάτων) αναφέρεται στο σύστημα ως σύνολο (διατομές, υαλοπίνακες, πηχάκια, λάστιχα, εξαρτήματα, πυροδιογκούμενες ταινίες, κτλ.), δηλαδή σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της πυράντοχης υαλοθύρας, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Κατόπιν της δοκιμής, συντάσσεται η έκθεση δοκιμής με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες , τα στοιχεία που συναποτελούν το σύστημα, τους περιορισμούς εφαρμογής της δοκιμής, την κατηγοριοποίηση του συστήματος, κ.ά. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών στοιχείων από αυτά που αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής, ακόμα και αν αυτά είναι, ως αυτοτελή τμήματα, της ίδιας κατηγορίας πυραντίστασης με αυτήν του συστήματος.

Πυράντοχες υαλόθυρες με πολλαπλές επιδόσεις
Σήμερα, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων έχουν ωθήσει την τεχνολογία και την έρευνα παραγωγής πυράντοχων υαλοθύρων στην αναζήτηση νέων επιπέδων επίδοσης, προστασίας, ασφαλείας και λειτουργικότητας. Έτσι, πέραν της πυραντίστασης, μια υαλόθυρα μπορεί επιπλέον να προσφέρει: Θερμομόνωση, καπνοστεγανότητα, ηχομόνωση, ασφάλεια έναντι διάρρηξης.

Καπνοστεγείς και αυτοκλειόμενες πυράντοχες υαλόθυρες
Πολλές φορές, πέραν της πυραντίστασης, απαιτείται η πυράντοχη υαλόθυρα να είναι και καπνοστεγής.
Σύμφωνα με το EN13501-2, ως καπνοστεγανότητα ορίζεται η ικανότητα ενός πυράντοχου στοιχείου να μειώνει ή να αποτρέπει τη διέλευση αερίων ή καπνού από τη μία πλευρά του στοιχείου στην άλλη. Οι δύο κατηγορίες που ορίζονται από το EN13501-2 για καπνοστεγανότητα είναι οι Sa (διαρροή καπνού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) και Sm (διαρροή καπνού σε θερμοκρασία 200ο C). Και στις δύο περιπτώσεις, στο κατωκάσι της πυράντοχης υαλοθύρας θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλος πυράντοχος καπνοφράκτης (drop seal).

Σημειώνεται ότι όλες οι πυράντοχες υαλόθυρες πρέπει να αυτοκλειόμενες και, πέραν των λοιπών εξαρτημάτων τους, να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς επαναφοράς προκειμένου να κλείνουν και να σφραγίζουν στο πλαίσιό τους έπειτα από κάθε άνοιγμα. Μια υαλόθυρα μπορεί να διαθέτει, επίσης, μηχανισμό συγκράτησης των θυροφύλλων της σε ανοιχτή θέση (π.χ. χρήση σε εμπορικά καταστήματα), υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς τα θυρόφυλλα θα αποδεσμεύονται αυτομάτως, με εντολή που θα δίδεται από το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου.

Πυράντοχες υαλόθυρες με αντιδιαρρηκτική προστασία
Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το 50% των διαρρήξεων είτε σε ιδιωτικές κατοικίες είτε σε δημόσια κτίρια γίνεται μέσω των θυρών. Την ανάγκη να αποτραπεί η παραβίαση ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, σε συνδυασμό με την απαίτηση πυραντίστασης, καλύπτει μια νέα ανερχόμενη τάση στην αγορά των υαλοθύρων, που είναι οι πυράντοχες υαλόθυρες με αντιδιαρρηκτική προστασία.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για υαλόθυρες οι οποίες καλύπτουν ταυτόχρονα την απα