ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΚουφώματαΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοπετάσματα πολλαπλών επιδόσεων

Οι αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων έχουν ωθήσει την τεχνολογία και την έρευνα παραγωγής πυράντοχων συστημάτων στην αναζήτηση νέων επιπέδων επίδοσης, προστασίας, ασφαλείας και λειτουργικότητας.

Του Βιργιλίου Μαρωνίδη,
πολιτικός μηχανικός, εταιρεία ili-Con

Οι υαλόθυρες είναι ένα δομικό στοιχείο που διαχωρίζει, αλλά και ταυτόχρονα ενώνει δύο χώρους σε ένα κτίριο. Είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας των αρχιτεκτόνων, και κατ’ επέκταση των ιδιοκτητών ενός έργου, για περισσότερη διαφάνεια στο κτίριο καθώς και άμεση οπτική επικοινωνία των χώρων αυτού. Με την πάροδο των χρόνων, και καθώς οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων όλο και αυξάνονταν, οι υαλόθυρες απέκτησαν βαρύνουσα σημασία τόσο στο αισθητικό αποτέλεσμα όσο και στις λειτουργίες που αυτές προσφέρουν. Έτσι, σήμερα έχουμε τις γνωστές πλέον στον τεχνικό κόσμο πυράντοχες υαλόθυρες, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής καθώς και του κτιρίου έναντι της φωτιάς.

Οι υαλόθυρες αυτού του τύπου αποτελούνται από πυράντοχο κούφωμα, χαλύβδινο ή αλουμινίου (κάσα και φύλλο), και πυράντοχο υαλοπίνακα. Ανάλογα με τον δείκτη πυραντίστασης του στοιχείου –του οποίου η κατηγοριοποίηση γίνεται ως σύστημα κατά το EN13501-2– τα κουφώματα που χρησιμοποιούνται, αλλά και τα πάχη των υαλοπινάκων, διαφέρουν μεταξύ τους. Έτσι, έχουμε απλές διατομές (κοίλα κουφώματα), για στοιχεία E και EW, και κουφώματα των οποίων η διατομή είναι πληρωμένη με πυράντοχο υλικό για στοιχεία ΕΙ. Αντίστοιχα, οι πυράντοχοι υαλοπίνακες έχουν διαφορετικά πάχη αλλά και διαφορετική σύνθεση, καθώς μπορεί να είναι μονολιθικοί ή στρωματοποιημένοι (laminated), ανάλογα με το δείκτη πυραντίστασης.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση των υαλοθύρων (όπως και όλων των πυράντοχων υαλοστασίων και υαλοπετασμάτων) αναφέρεται στο σύστημα ως σύνολο (διατομές, υαλοπίνακες, πηχάκια, λάστιχα, εξαρτήματα, πυροδιογκούμενες ταινίες, κτλ.), δηλαδή σε όλα τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της πυράντοχης υαλοθύρας, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Κατόπιν της δοκιμής, συντάσσεται η έκθεση δοκιμής με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες , τα στοιχεία που συναποτελούν το σύστημα, τους περιορισμούς εφαρμογής της δοκιμής, την κατηγοριοποίηση του συστήματος, κ.ά. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών στοιχείων από αυτά που αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής, ακόμα και αν αυτά είναι, ως αυτοτελή τμήματα, της ίδιας κατηγορίας πυραντίστασης με αυτήν του συστήματος.

Πυράντοχες υαλόθυρες με πολλαπλές επιδόσεις
Σήμερα, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων έχουν ωθήσει την τεχνολογία και την έρευνα παραγωγής πυράντοχων υαλοθύρων στην αναζήτηση νέων επιπέδων επίδοσης, προστασίας, ασφαλείας και λειτουργικότητας. Έτσι, πέραν της πυραντίστασης, μια υαλόθυρα μπορεί επιπλέον να προσφέρει: Θερμομόνωση, καπνοστεγανότητα, ηχομόνωση, ασφάλεια έναντι διάρρηξης.

Καπνοστεγείς και αυτοκλειόμενες πυράντοχες υαλόθυρες
Πολλές φορές, πέραν της πυραντίστασης, απαιτείται η πυράντοχη υαλόθυρα να είναι και καπνοστεγής.
Σύμφωνα με το EN13501-2, ως καπνοστεγανότητα ορίζεται η ικανότητα ενός πυράντοχου στοιχείου να μειώνει ή να αποτρέπει τη διέλευση αερίων ή καπνού από τη μία πλευρά του στοιχείου στην άλλη. Οι δύο κατηγορίες που ορίζονται από το EN13501-2 για καπνοστεγανότητα είναι οι Sa (διαρροή καπνού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) και Sm (διαρροή καπνού σε θερμοκρασία 200ο C). Και στις δύο περιπτώσεις, στο κατωκάσι της πυράντοχης υαλοθύρας θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλος πυράντοχος καπνοφράκτης (drop seal).

Σημειώνεται ότι όλες οι πυράντοχες υαλόθυρες πρέπει να αυτοκλειόμενες και, πέραν των λοιπών εξαρτημάτων τους, να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς επαναφοράς προκειμένου να κλείνουν και να σφραγίζουν στο πλαίσιό τους έπειτα από κάθε άνοιγμα. Μια υαλόθυρα μπορεί να διαθέτει, επίσης, μηχανισμό συγκράτησης των θυροφύλλων της σε ανοιχτή θέση (π.χ. χρήση σε εμπορικά καταστήματα), υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς τα θυρόφυλλα θα αποδεσμεύονται αυτομάτως, με εντολή που θα δίδεται από το κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης του κτιρίου.

Πυράντοχες υαλόθυρες με αντιδιαρρηκτική προστασία
Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το 50% των διαρρήξεων είτε σε ιδιωτικές κατοικίες είτε σε δημόσια κτίρια γίνεται μέσω των θυρών. Την ανάγκη να αποτραπεί η παραβίαση ιδιωτικών και δημοσίων χώρων, σε συνδυασμό με την απαίτηση πυραντίστασης, καλύπτει μια νέα ανερχόμενη τάση στην αγορά των υαλοθύρων, που είναι οι πυράντοχες υαλόθυρες με αντιδιαρρηκτική προστασία.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για υαλόθυρες οι οποίες καλύπτουν ταυτόχρονα την απαίτηση πυραντίστασης καθώς και την προστασία έναντι ξένης επιβουλής. Οι συγκεκριμένες πυράντοχες υαλόθυρες είναι πιστοποιημένες κατά EN1634-1, κατηγοριοποιημένες κατά EN13501-2 για αντίσταση στη φωτιά αλλά και κατά EN1627 για αντιδιαρρηκτική προστασία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για υαλόθυρες, είτε μονόφυλλες είτε δίφυλλες, με μεγάλες διαστάσεις, επιτρέποντας έτσι μεγάλες διαφανείς επιφάνειες και ανοίγματα. Οι κατηγορίες σε αυτή την περίπτωση ποικίλουν όσον αφορά την πυραντίσταση αλλά και όσον αφορά την αντιδιαρρηκτική προστασία.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι για να είναι μία πυράντοχη υαλόθυρα ταυτόχρονα και αντιδιαρρηκτικής προστασίας δεν αρκεί μια αντιδιαρρηκτική κλειδαριά ή ένα βιδωτό περιμετρικό πηχάκι. Πολλές φορές, ακόμα και αν αυτά αποτελούν εξαρτήματα του συστήματος, δεν παρέχουν καμία εγγύηση προστασίας αν το σύστημα (κούφωμα + υαλοπίνακας + εξαρτήματα) δεν είναι πιστοποιημένο κατά EN1627. Τέτοια φαινόμενα έχουν δυστυχώς παρατηρηθεί κατά καιρούς στην αγορά.

Λεπτομέρεια πυράντοχης υαλόθυρας με αντιδιαρρηκτική προστασία

Πυραντίσταση στο κέλυφος του κτιρίου – Θερμομονωτικές πυράντοχες υαλόθυρες και πυράντοχα υαλοπετάσματα
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια είχε επικρατήσει οι πυράντοχες υαλόθυρες και τα πυράντοχα υαλοστάσια να τοποθετούνται μόνο στο εσωτερικό ενός κτιρίου, σε χώρους όπου, σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προορίζονταν για προστασία έναντι φωτιάς. Τέτοιοι χώροι ήταν οι έξοδοι διαφυγής και οι οδεύσεις που οδηγούσαν σε αυτές, πυροδιαμερίσματα, χώροι γραφείων, χώροι κλιμακοστασίων. Σήμερα, πέραν αυτής της απαίτησης, πλέον εμφανίζεται όλο και πιο συχνά η ανάγκη για πυραντίσταση στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, με εφαρμογή πυράντοχων υαλοθύρων ή ακόμη και πυράντοχων υαλοστασίων ή υαλοπετασμάτων.

Παλιότερα, η ιδιαιτερότητα στην εφαρμογή τέτοιων πυράντοχων στοιχείων σε εξωτερικό χώρο σχετιζόταν με διάφορους παράγοντες, όπως η μη καταλληλότητα χρήσης πυράντοχων υαλοπινάκων σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και το ηλιακό φως, η αδυναμία του πυράντοχου κουφώματος να προσφέρει την επαρκή θερμομόνωση (αρκετά υψηλό συντελεστή Uf) ή ακόμη και τεχνικές δυσκολίες, όπως η αποστράγγιση ενός τέτοιου συστήματος.
Έτσι, για εφαρμογές εξωτερικής χρήσης, το υαλοπέτασμα και οι ενσωματωμένες σε αυτό υαλόθυρες, εκτός από την απαιτούμενη πυραντίσταση, καλούνται να παίξουν και έναν άλλο ρόλο, αυτόν ενός θερμομονωτικού στοιχείου, το οποίο μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο. Συνεπώς, τα κουφώματα της πυράντοχης υαλοθύρας και του πυράντοχου υαλοπετάσματος πρέπει να έχουν την κατάλληλη θερμοδιακοπή (χαμηλό συντελεστή Uf) προκειμένου να συμβάλλουν στη θερμομόνωση του εσωτερικού χώρου. Ο δε πυράντοχος υαλοπίνακας πρέπει να είναι διπλός (ή ακόμα και τριπλός όπου αυτό απαιτείται), με τον εξωτερικό υαλοπίνακα της διπλής υάλωσης να φέρει κατάλληλη επίστρωση, προσδίδοντας τα απαραίτητα θερμικά και οπτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται στο κτίριο, αλλά και ταυτόχρονα προστατεύοντας και τον εσωτερικό πυράντοχο υαλοπίνακα από την άμεση επαφή του με το εξωτερικό περιβάλλον και το φως του ηλίου.

Σήμερα, είναι πλέον δυνατή και γίνεται ευρέως αποδεκτή η χρήση τέτοιων πυράντοχων συστημάτων σε εξωτερικούς χώρους, όπως η κεντρική είσοδος/ έξοδος ενός κτιρίου ή ακόμα και έξοδοι κινδύνου που οδηγούν σε εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής (π.χ. εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εξωτερικές πυράντοχες υαλόθυρες πέραν της πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρέχουν και θερμομόνωση με δείκτες θερμοπερατότητας οι οποίοι φτάνουν το Ud=1,5 W/(m2K), κατά το ΕΝ10077-1. Οι δε δείκτες πυραντίστασης ποικίλουν, καθώς υπάρχουν πιστοποιημένα συστήματα, κατά το EN1634-1, κατηγοριοποιημένα ως EW60 ή ακόμη και EI30 κατά το EN13501-2. Για τα υαλοπετάσματα οι αντίστοιχοι δείκτες πυραντίστασης ποικίλουν και μπορούν να φτάσουν μέχρι EI90, ενώ ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος φτάνει το Uf = 1,0 W/(m2K). Φυσικά, όταν πρόκειται για υαλοπέτασμα εξωτερικής χρήσης, είναι απαραίτητο αυτό να είναι πιστοποιημένο και κατά το EN13830.

Μία άλλη σημαντική επίδοση, στην οποία πρέπει να δίνεται η πρέπουσα προσοχή στην περίπτωση εφαρμογής εξωτερικών πυράντοχων υαλοθύρων ή υαλοπετασμάτων, είναι η ηχομείωση που αυτά τα συστήματα μπορούν να προσφέρουν, κατά ΕΝ ISO 140. Εδώ σημαντικό ρόλο εκτός από το κούφωμα παίζει και η σύνθεση του πυράντοχου υαλοπίνακα. Κατάλληλες ηχομειωτικές μεμβράνες, οι οποίες εφαρμόζονται μεταξύ των laminated υαλοπινάκων (π.χ. σε laminated εξωτερικό γυαλί ενός διπλού πυράντοχου υαλοπίνακα), μπορούν να προσδώσουν επιπλέον ηχομείωση στο σύστημα.

Είναι ζωτικής σημασίας να επισημανθεί ότι για υαλοπίνακες οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, ώστε ως σύνολο να παρέχουν αντίσταση στη φωτιά, ο κατασκευαστής των υαλοπινάκων πρέπει να εφαρμόζει σύστημα βεβαίωσης συμμόρφωσης παραγωγής «1» (Σύστημα 1), σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1782/63 (ΦΕΚ 210/1-3-2010). Ως αποτέλεσμα αυτού, προκύπτει ότι κάποιος που δεν εφαρμόζει το Σύστημα 1 στην παραγωγή του δεν δύναται να επεξεργαστεί πυράντοχους υαλοπίνακες.

Συμμόρφωση ως προς το νέο εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN16034 – Το «Game changer» στην κατασκευή πυράντοχων και καπνοστεγών υαλοθύρων
Ως επίλογος για τις πυράντοχες υαλόθυρες, θα πρέπει να αναφερθεί το νέο εναρμονισμένο πρότυπο EN16034, το οποίο βρίσκεται ήδη σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2016 για μια μεταβατική περίοδο τριών χρόνων και η εφαρμογή του θα γίνει καθολική και υποχρεωτική από την 1η Νοεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο, ο κατασκευαστής των πυράντοχων υαλοθύρων θα πρέπει πλέον να διαθέτει Σύστημα 1, καθιστώντας τον έτσι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό τύπου του προϊόντος καθώς και την εκτέλεση ελέγχου για την παραγωγική διαδικασία (FCP).

Αναδημοσίευση: Περιοδικό aluminium magazine, Απρίλιος 2017

Σχετικά Άρθρα

Back to top button

Εγγραφείτε στο e-newsletter μας

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας newsletter aluNET News και μείνετε ενημερωμένοι συνεχώς για τα νέα του κλάδου αλουμινίου.
Το email σας
Το όνομά σας
Παρακαλούμε δώστε μας τη συγκατάθεσή σας!
Η Alupress O.E. ιδιοκτήτης του aluNET.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα, για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας στέλνει ενημερωτικά newsletter. Για την αποστολή των newsletter χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα MailChimp. Κάνοντας κλικ παραπάνω για να υποβάλετε τη φόρμα, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε, θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας.